fbpx

REGULAMIN PROMOCJI „Voucher na kolacje”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Voucher na kolację”, zwanej dalej „Promocją”, Pomorskie Restauracje Jarosław Domaradzki zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Miejscem wykonania nagrody w promocji jest Restauracja Anna de Croy, ul. Dominikańska 5, 76-200 Słupsk zwana dalej „restauracją”.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 28 lutego 2022 roku do 7 marca 2022 roku z zastrzeżeniem §2 ust. 3.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY

 1. Nagroda w promocji to voucher na usługę gastronomiczną w restauracji o jednostkowej wartości 100 zł.
 2. Pula nagród zawiera 30 voucherów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji w przypadku wyczerpania puli nagród.
 4. Vouchery ważne są do 31.12.2022.
 5. Termin realizacji vouchera należ ustalić z Restauracją telefonicznie pod nr tel. 59 848 16 50 lub mailowo pod adresem biuro@annadecroy.pl.

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. Złożyć zamówienie na dietę poprzez stronę https://balansbox.pl/ na minimum 21 zestawów diety. (21 dni diety z dostawą)
  2. Z promocji wyłączone są „Dieta biurowa” oraz „Dieta biurowa wege”.
  3. Jeżeli w jednorazowym zamówieniu znajduje się więcej niż jedna dieta spełniająca warunki określone w §2 ust. 1 oraz 2, voucher przyznawany jest indywidulanie na każdą z nich.
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 6. Voucher będzie przekazywane do rąk własnych uczestnika przez kuriera dostarczającego dietę.
 7. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
 8. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród zostanie udostępniona na fanpage BalansBox.

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na mailowo na adres biuro@balansbox.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://balanbox.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
Go top