fbpx
 1. Organizatorem Promocji jest Pomorskie Restauracje Jarosław Domaradzki prowadzący działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Westerplatte 4, 76-200 Słupsk, NIP: 8391004904, oraz adres poczty elektronicznej: biuro@balansbox.pl
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o politykę prywatności Organizatora dostępną pod adresem https://balansbox.pl/polityka-prywatnosci/. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 3. Promocja obowiązuje od 28.05.2024 do 10.06.2024 do godz. 23:59.
 4. Rabat za 2 diety oraz za długość zamówienia naliczają się etapowo.
 5. Rabat za długość zamówienia to 5% dla każdej diety zamówionej na więcej niż 21 dni.
 6. Rabat za dwie i więcej diety zamówione na jeden adres to 5%.
 7. Kod rabatowy 1CZERWCA to 12% zniżki na całe zamówienie.
 8. Kod rabatowy obniża wartość zamówienia na podstawie wartości uzyskanej po obliczeniu kolejno rabatu za długość zamówienia oraz rabatu za dwie diety na jeden adres, jeśli takie przesłanki zostały spełnione.
 9. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę ani inny ekwiwalent pieniężny, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego Rabatu.
 10. Rabat przysługuje wyłącznie klientom, którzy nie dokonali rezygnacji z diety w ciągu ostatnich 30 dni.
 11. W ramach jednego zamówienia użyty może być wyłącznie jeden kod rabatowy.
 12. Rabat wynikający z kodu, dwóch diet na jeden adres oraz długości zamówienia łączą się oraz naliczają się etapowo.
 13. Maksymalna łączna wysokość zniżki wynikający z etapowego zsumowania rabatów z kodu, zniżki za dwie diety dostarczane pod jeden adres oraz zniżki za wysokość zamówienia wynosi nie mniej niż zniżki 12% od ceny standardowej.
 14. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, dla której zastosowany został Rabat, Klientowi nie przysługuje zwrot wykorzystanego Rabatu ani jego równowartości.
 15. Rabat nie obejmuje kosztów dostawy.
 16. Organizator ma prawo odmówić realizacji zakupów z użyciem Kodu rabatowego w następujących przypadkach:
  a) kiedy kodem rabatowym posługuje się osoba, która nie jest uprawniona do rabatu,
  b) w sytuacji błędnego naliczenia kodu rabatowego spowodowanego awarią Sklepu internetowego lub innych systemów informatycznych.
 17. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo polskie i język polski. Promocja organizowana jest w języku polskim.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma regulamin ogólny cateringu dostępny pod adresem https://balansbox.pl/regulamin/ oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 19. Data publikacji regulaminu: 28.05.2024, g. 13.40.
Go top